Regulamin - Rokbus - Zakład usług komunikacyjnych

Rokbus

Regulaminy

REGULAMIN PRZEWOZÓW

Regulamin przewozów określający warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy  w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez zarząd transportu Miejskiego w Poznaniu   (Załącznik do Zarządzenia nr 696/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.09.2016r.).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I MONITORING

Ochrona Danych Osobowych Pasażera i Monitoring - zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania monitoringu.

REGULAMIN

funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie zajezdni autobusowej oraz w środkach transportu zbiorowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o. w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego kieruje się zasadą adekwatności tj. administrator danych osobowych może pozyskiwać jedynie te dane, co do których istnieje formalnoprawne uzasadnienie ich pobierania oraz zasadą proporcjonalności tj. doboru stosownej technologii monitoringu.
 2. Przed instalacją monitoringu wizyjnego przeanalizowano następujące aspekty:
  • nadzór eksploatacyjny;
  • bezpieczeństwo fizyczne oprogramowania jak i urządzeń systemu monitorującego;
  • szkolenia personelu zajmującego się systemem monitorującym;
  • zapewnienia adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych w celu bezpiecznego przechowywania nagrań z monitoringu.
 3. Regulamin monitoringu wizyjnego określa:
 4. cel stosowania monitoringu wizyjnego;
 5. zasady stosowania monitoringu wizyjnego;
 6. zakres stosowania monitoringu wizyjnego;
 7. zasady rejestracji i zapisu danych oraz sposób ich zabezpieczenia;
 8. zasady udostępniania zgromadzonych danych.

§ 2. Podstawa prawna

 1. Niniejszy regulamin oparto na następujących aktach prawnych:
  • Ustawa z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  • Kodeks Pracy art. 222 (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

§ 3. Cel stosowania monitoringu wizyjnego

 1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia pracowników Spółki, klientów oraz innych osób znajdujących się na terenie Spółki;
  • zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie Spółki, w tym zapobiegania kradzieżom i dewastacjom;
  • ograniczenia zachowań i zdarzeń nagannych, mogących wpływać negatywnie na działalność oraz wizerunek Spółki;
  • zwiększenia bezpieczeństwa w autobusach Spółki osób korzystających z komunikacji oraz pracowników;
  • ograniczenia wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób korzystających z komunikacji ;
  • ograniczenia dewastacji oraz kradzieży w autobusach Spółki;
  • wyjaśniania sytuacji konfliktowych, skarg, reklamacji, zdarzeń drogowych;
  • wspomagania ustalania sprawców szkód lub kradzieży;
  • wspomagania kontroli tankowania pojazdów na terenie Spółki;
  • ograniczenia dostępu do terenu Spółki osób nieuprawnionych.

§ 4. Miejsca stosowania monitoringu wizyjnego

 1. Systemem monitoringu wizyjnego objęty jest:
  • teren, którym zarządza Spółka, w tym budynki i budowle mieszczące się w Rokietnicy przy ul. Rolnej 39
  • pojazdy Spółki.
 2. Miejsca objęte systemem monitoringu wizyjnego dotyczą otwartej oraz zamkniętej przestrzeni publicznej. Za otwartą przestrzeń publiczną uznaje się miejsca dostępne publicznie tj. drogi, parkingi, przystanki autobusowe, natomiast za zamkniętą przestrzeń publiczną uznaje się obiekt ogrodzony i pomieszczenia w budynku.

§ 5. Zakres stosowania systemu monitoringu wizyjnego

 1. System monitoringu wizyjnego składa się z następujących elementów:
  • kamery rejestrującej zdarzenia;
  • urządzenia rejestrującego.
 2. Zakres przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę:
 3. sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz;
 4. czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem;
 5. nr rejestracyjny pojazdu.
 6. Rejestracji i zapisaniu na nośnikach podlega sygnał z kamer monitoringu.
 7. Kamery nie mogą rejestrować obrazu miejsc, gdzie mogłaby zostać naruszona prywatność oraz godność człowieka.
 8. System monitoringu funkcjonuje całodobowo.
 9. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem monitoringu sprawuje osoba upoważniona przez administratora danych osobowych.

§ 6. Obowiązek Informacyjny

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały pozyskane za pomocą sytemu monitoringu, jest spełniony w poniżej opisany sposób:
  • strefy objęte monitoringiem na terenie zajezdni oznaczone są tablicami informującymi o prowadzeniu monitorowania, które umieszcza się w widocznych miejscach;
  • na autobusach umieszczono piktogramy informujące osoby korzystające z komunikacji o stosowaniu systemu monitoringu;
  • niniejszy regulamin umieszczony jest na stronie internetowej: www.rokbus.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
 2. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o funkcjonowaniu systemu monitoringu ze wskazaniem miejsc objętych monitoringiem. 
 3. Osoby przebywające w miejscach objętych monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności/zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery sytemu monitorującego.
 4. Biorąc pod uwagę art. 47 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdy ma prawo do ochrony prywatnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o życiu osobistym, Spółka stosuje system monitoringu z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności pracowników.

§ 7. Udostępnienie zapisu z monitoringu wizyjnego

 1. Obraz zarejestrowany systemem monitoringu wizyjnego przechowywany jest nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia nagrania, a następnie jest usuwany poprzez nadpisanie danych.
 2. Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 3. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. Po upływie okresów przechowywania nagrań, nagrania obrazu zawierające dane osobowe co do zasady podlegają usunięciu/zniszczeniu.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu zarejestrowały zdarzenie mogące świadczyć o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa, a także w związku z działalnością Spółki, administrator danych osobowych może zdecydować o przeglądzie zapisu oraz sporządzeniu kopii nagrania obejmującego przedmiotowe zdarzenie, w celu wydania zainteresowanej stronie.
 5. Kopia nagrania z monitoringu wizyjnego wydana może być tylko i wyłącznie  organom władzy wykonawczej i sądowniczej posiadających ustawowe uprawnienia do gromadzenia informacji, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem, na ich wniosek.
 6. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postepowania może zwrócić się do Spółki z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem. Wniosek (załącznik nr 1) należy pobrać i złożyć w sekretariacie Spółki w terminie 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenia mogło zostać zarejestrowane przez monitoring. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 7. Decyzję w przedmiocie zabezpieczenia i udostępnienia kopii nagrania podejmuje administrator danych osobowych.
 8. Kopię nagrania sporządza i przechowuje osoba upoważniona w zamkniętym i niedostępnym dla innych osób miejscu, do czasu wydania jej organom. Kopia nagrania zostaje niezwłocznie usunięta.
 9. Administratorem danych systemu monitoringu wizyjnego jest: Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” sp. z o.o.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w systemie monitoringu wizyjnego: 

  IOD, 62-090 Rokietnica ul. Rolna 39 
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    
  tel. 61 8145 431
 11. Dostęp do zapisów monitoringu wizyjnego posiadają:
  • Osoby uprawnione do reprezentowania Spółki
  • inni pracownicy, upoważnieni przez osoby uprawnione do reprezentowania Spółki.
 12. Aktualny podgląd z zainstalowanych kamer monitoringu wizyjnego, za pośrednictwem monitorów, posiadają upoważnieni pracownicy Spółki.
 13. Czynności związane z udostępnianiem zapisów z kamer monitoringu wizyjnego są ewidencjonowane w Rejestrze udostępnień zapisów z kamer monitoringu w siedzibie Spółki, prowadzonym przez osoby upoważnione do przetwarzania, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 14. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 15. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Prezes Zarządu.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 

Załącznik nr 1

 

Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego przed usunięciem

Dane wnioskodawcy

 

Imię i nazwisko lub nazwa organu:

 

...........................................................                                       

 

Adres:                                                                                                  

 

...........................................................

 

Dane kontaktowe e-mail, telefon:

 

...........................................................

 

 

Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego

 

 

Data i miejsce oraz przybliżona godzina zdarzenia:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Krótki opis zdarzenia: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wskazanie celu otrzymania nagrania z monitoringu:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 ...................................................

(data, czytelny podpis wnioskodawcy)

 

 

Decyzja ADO:

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody                              .....................................................

     (data i podpis ADO)


 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityka prywatności.